Binary Helix

O nas

Firma Binary Helix S.A. to spółka zajmująca się projektowaniem i wytwarzaniem produktów wysoko technologicznych.

O spółce

Jesteśmy producentem urządzeń służących do lokalizacji pojazdów, osób i towarów. Proponujemy doskonałe w jakości, tanie i kompleksowe systemy zarządzania flotą, a także systemy monitorowania osób. Nasze produkty są najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie lokalizacji satelitarnej. Ich wyjątkowe cechy, niedostępne w konkurencyjnych urządzeniach, jak również trwałe obudowy o charakterystycznym designie, to nasz wyróżnik na rynku. Nasze urządzenia posiadają czytelne wyświetlacze, informujące o stanie urządzeń. Wykonujemy również dedykowane systemy na zlecenie naszych klientów.

Ogromne możliwości, prostota obsługi, jak również niezawodność działania, to główne cechy naszych urządzeń. Najwyższa jakość naszych produktów jest zapewniona trzyletnią gwarancją typu door – to – door.Nasze urzadzenia posiadają dedykowane oprogramowanie, pozwalające na indywidualną obsługę. Nasz 24 godzinny serwis czuwa nad stanem naszych systemów, i w dowolnej chwili może służyć pomocą przy konfigurowaniu, programowaniu czy też monitoringu urządzeń.

Spółka oferuje urządzenia do oszczędności energii elektrycznej. Reduktory SaveBox potrafią generować oszczędności nawet do 30% na zużyciu energii elektrycznej.
Reduktory są oferowane w trzech liniach: 
– SaveBox – oszczędność do 30%
– SaveBox PLUS – oszczędność do 30% PLUS dodatkowa oszczędność z kompensacji mocy biernej
– SaveBox SMART – oszczędność do 30% PLUS dodatkowa oszczędność z kompensacji mocy biernej wzbogacony o funkcje smart:
 – inteligentny 3-osiowy sejsmograf celem monitorowania natężenia przejeżdżających pojazdów oraz ruchu miejskiego
 – stacja środowiskowa, która oprócz informacji meteorologicznych (temperatura, ciśnienie, wilgotność, kierunek i siła wiatru) służy przede wszystkim do monitorowania poziomu szkodliwych dla zdrowia substancji, zanieczyszczeń i smogu, w tym smogu elektromagnetycznego
– punkt dostępowy do internetu, HelpPoint, informacja, zgłoszenia 112
  – moduł komunikacyjny pozwalający na integrację SaveBox z elementami infrastruktury Smart City. Węzły lub NOD’y sieci Smart City wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania smart, odgrywają istotną rolę w inteligentnym zarządzaniu bezpieczeństwem, ruchem i monitorowaniem miast. 
W związku z zawartą umową strategiczną ze Spartaqs, Spółka Binary Helix S.A. jest podwykonawcą podzespołów elektronicznych do dwóch nowych modeli dronoidów – zautomatyzowanych platform bezzałogowych zdolnych do wykonywania specjalistycznych zadań. Produkty te, tj. dronoid VECTOR oraz Dronoid mAREUS znajdą zastosowanie m.in. przy inspekcji turbin wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych. Spółka będzie dystrybutorem powyższych rozwiązań na rynku krajowym i zagranicznym.

Historia

2008

Początki działalności Spółki sięgają drugiej połowy 2008 r., kiedy to została zawiązana spółka Ematic sp. z o.o. (wcześniejsza nazwa poprzednika prawnego Emitenta).

Jednym z dwóch założycieli był Pan Sławomir Huczała, inicjator i pomysłodawca całego przedsięwzięcia, będący obecnie Prezesem Zarządu i akcjonariuszem Emitenta.

Pomysłodawca, oprócz ogromnej wiedzy i doświadczenia, do Spółki wniósł w postaci aportu koncepcje produktów oraz częściowo zrealizowane prace przygotowawcze. Już na samym początku działalności, w przedsięwzięcie kapitałowo zaangażował się SATUS Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego SKA (dalej „Satus”, „Satus Venture”).

Wkład finansowy funduszu zapewnił środki na podstawową działalność gospodarczą Spółki, w tym w szczególności na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad projektami oraz budową prototypów urządzeń. Wraz z wejściem nowego wspólnika zmieniono firmę spółki na Binary Helix sp. z o.o., będącą poprzednikiem prawnym Emitenta.

2009

Na początku 2009 r. Zarząd poprzednika prawnego Emitenta dokonał zawiązania trzech spółek zależnych, celem dywersyfikacji prowadzonej działalności, a w przyszłości budowy grupy kapitałowej.

Spółki Mechatronix sp. z o.o. oraz Assari sp. z o.o. zostały utworzone z przeznaczeniem na dalszą realizację wybranych projektów, a w Hikarido sp. z o.o. na prowadzenie działalności produkcyjnej gotowych urządzeń.

Należy zaznaczyć, iż w omawianym okresie Spółka zakończyła główne prace rozwojowe większości projektów, w tym m.in. nad wyświetlaczem widmowym Rotoscreen, wyświetlaczem rotacyjnym Rotoss, Rollscreen, Sky Guardian, Sky Track oraz Media Communicator Basic.

Ponadto, przeprowadzono testy tych urządzeń i wyprodukowano pierwsze partie wczesno-produkcyjne. W 2009 r. Spółka pozyskała także strategicznego zewnętrznego partnera, który rozpoczął prace nad organizacją zewnętrznej struktury sprzedaży, celem masowej dystrybucji wyświetlacza widmowego Rotoscreen.

Pierwsze przychody ze sprzedaży produktów są potwierdzeniem rosnącego zainteresowania urządzeniami Spółki, obrazując jednocześnie możliwy potencjał sprzedaży innowacyjnych produktów.

2010

W I kwartale 2010 r. poprzednik prawny Emitenta przeprowadził pierwszą dużą sprzedaż do zewnętrznego podmiotu wyświetlaczy widmowych Rotoscreen.

Celem poszukiwania optymalnych źródeł produkcji oraz zwiększenia efektywności prowadzonego biznesu, dokonano modyfikacji profilu działalności Binary Helix sp. z o.o. poprzez sprzedaż wszystkich udziałów w Hikarido sp. z o.o.

Jednocześnie Spółka nabyła prawo do wykorzystywania technologii reduktorów zużycia energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych, które na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego są jednymi z kluczowych urządzeń w ofercie. Emitent dokonał także sprzedaży licencji na trzy opracowane technologie.

Należy także zaznaczyć, iż rok 2010 był pierwszym rokiem obrotowym, który zakończył się dodatnim wynikiem finansowym. Osiągnięty w 2010 r. zysk netto przeznaczono na pokrycie strat z lat ubiegłych.

2011

Od początku 2011 r. Zarząd Emitenta podejmował działania dynamizujące rozwój Binary Helix S.A., w szczególności w zakresie pozyskania finansowania na dalsze prowadzenie działalności oraz zmian organizacyjnych celem debiutu Spółki na rynku NewConnect.

W tym kontekście należy wspomnieć, iż w marcu 2011 r. do Emitenta dołączył nowy wspólnik, spółka prawa cypryjskiego Ayawa Investments Limited. W tym samym czasie dokonano konwersji pożyczki od Satus Venture na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym.

Z uwagi na dalsze potrzeby kapitałowe w okresie 9 maja – 12 lipca 2011 r. zawarto umowy inwestycyjne z nowymi inwestorami, którzy zasilili Spółkę środkami finansowymi, umożliwiając tym samym zwiększenie jej dynamiki rozwoju. Ponadto, w sierpniu 2011 r. nastąpiła rejestracja przekształcenia Binary Helix sp. z o.o. w Binary Helix S.A.

We wrześniu 2011 r. Emitent zawarł dwie istotne umowy na sprzedaż urządzeń oraz praw do ich wytwarzania, potwierdzając gotowość do masowej dystrybucji głównych produktów Spółki. Ponadto w ramach dwóch rund finansowania Spółka pozyskała ok. 1,1 mln zł. Debiut Binary Helix S.A. na rynku NewConnect miał miejsce w dniu 15 listopada 2011 r.

2012

W dniu 02.02.2012 r. została zawarta umowa z POLTV Multimedia Sp.z o.o. umowa dystrybucji reduktorów do oszczędzania energii elektrycznej. Dystrybutor obejmował swoim zasięgiem województwo opolskie, dolnośląskie oraz szpitale.
 
W dniu 07.02.2012 r. została zawarta umowa ze spółka z branży górniczej na wytworzenie zdalnego systemu monitoringu ruchu górotworu.
 
W dniu 04.06.2012 została zawarta umowa dystrybucyjna z firmą Blackwall Security z siedzibą w Londynie. Umowa dotyczyła sprzedaży na rynku brytyjskim produktów Spółki, tj. Sky Track, Sky Guardian, MediacomBasic i CyberDog.
 
W dniu 05.06.2012 r. została zawarta umowa na produkcję urządzeń reduktorów do oszczędzania energii elektrycznej.
 
W dniu 22.06.2012 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W ramach ZWZ podjęto uchwały w następujących kwestiach:

– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, 
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, 
– podziału zysku netto za rok obrotowy 2011,
– udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011,
– udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.

 
W dniu 03.09.2012 r. została zawarta umowa z firmą Recon Sp. z o.o. na dystrybucję reduktorów mocy w terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz w dniu 04.09.2012 r. z firmą Eko Media Polska Sp. z o.o. na terytorium województwa łódzkiego, w dniu 11.10.2012 r. z firmą INTROL Sp. z o.o., w dniu 03.12.2012 r. Z firmą SIDIUS Sp. z o.o. na terytorium województwa lubuskiego oraz w dniu 31.12.2012 r. z firmą Advanced Technologies Company Ltd. z siedzibą w Dohuk na terenie Iraku.
 
W dniu 07.09.2012 r. została podjęta uchwała ws. emisji obligacji imiennych serii A, w dniu 12.10.2012 r. dokonano przydziału 500 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda.

2013

W dniu 12.03.2013 r. zawarto umową z firmą Expo -Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zawarta umowa określa warunki współpracy w zakresie podejmowanych wspólnie przez obie strony działań mających na celu sprzedaż, montaż i obsługę serwisową 24 różnych typów reduktorów zużycia energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych oraz 9 typów urządzeń do kompensacji mocy biernej. 

W dniu 29.03.2013 r. została wypowiedziana przez POL-TV Multimedia sp. z o.o. umowa na dystrybucję reduktorów zużycia energii elektrycznej zawartej w dniu 2 lutego 2012 r. 

 
W dniu 22.04.2013 r. została wypowiedziana przez Certus Capital S.A. umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawartej w dniu 31 sierpnia 2011 r. 
 
W dniu 14.05.2013 r. Spółka wypowiedziała umowę z dnia 7 lutego 2012 roku zawartą ze spółką za branży górniczej. Przedmiotowa umowa ramowa została rozwiązana na wskutek braku zawarcia pomiędzy stronami umowy jednostkowej, co było warunkiem umownym dalszej współpracy nad rozwiązaniami technologicznymi oraz przy komercjalizacji projektu.
 W tymże dniu została tez zawarta umowa ramowa z firmą ZPPUH BUDOKOP Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. Umowa została zawarta na wytworzenie zdalnego systemu monitoringu ruchu górotworu.
Głównym celem projektu jest stworzenie mechanizmu do wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami wynikającymi ze zdarzeń sejsmicznych takich jak tąpnięcia, zawały czy wypiętrzenie górotworu. Wdrożenie systemu w znaczny sposób podniesie bezpieczeństwo pracy zarówno w podziemiu kopalni jak również przy zaporach wodnych. Projekt jest unikatowym rozwiązaniem na skalę światową.
Zgodnie z treścią zawartej umowy Binary Helix S.A. wraz z Zamawiającym wspólnie będą prowadzić prace badawczo-rozwojowe celem opracowania nowych produktów i technologii oraz wdrożenia ich w skali pilotażowej i przemysłowej. 
 
W dniu 28.06.2013 r. została zawarta umowa ramowa z Politechniką Śląską – Centrum Energetyki Prosumenckiej z siedzibą w Gliwicach. Zawarta umowa określa ramy współpracy w zakresie realizacji inicjatyw, programów, projektów lub usług o charakterze akademickim, technologicznym i naukowym.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Celem zawarcia niniejszej umowy jest stała współpraca naukowa pomiędzy Spółką i Politechniką, realizacja prac badawczo-rozwojowych, opracowanie nowych produktów, doradztwo naukowo-badawcze, konsultacje techniczno-technologiczne oraz ekspertyzy naukowe.
Przedmiotem współpracy z Politechniką będą projekty Binary Helix S.A. z zakresu oszczędności i produkcji energii elektrycznej a także inne technologie energooszczędne.
 
W dniu 29.07.2013 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W ramach ZWZ podjęto uchwały w następujących kwestiach:

–  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, 
–  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, 
– pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012,
– udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,
– udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

 
W dniu 12.09.2013 r. nastąpiła zmiana adresu siedziby spółki. Nowy adres: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków.
 
W dniu 12.09.2013 r. Pan Marcin Kluska złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Podobnie pozostali członkowie Rady Nadzorczej złożyli rezygnacje, Pan Jacek Kłeczek w dniu 30.09.2013 r., Pan Dominik Majewski w dniu 01.10.2013 r., Pan Andrzej Soczek w dniu 02.10;2013 r. oraz Pan Grzegorz Banaś w dniu 08.10.2013 r. 

2014

W dniu 17.04.2014 r. Spółka podpisała umowę o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy NewConnect z ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Na mocy ww. umowy ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o. będzie świadczyła usługi Autoryzowanego Doradcy na rzecz Emitenta w zakresie prawidłowego wypełniania przez niego obowiązków informacyjnych wynikających z Regulacji ASO w zakresie § 18 ust. 2 pkt. 3) i 4) na rynku NewConnect. Umowa została zawarta na czas określony jednego roku i weszła w życie z dniem jej zawarcia.
 
W dniu 087.05.2014 r. została wypowiedziana umowa o pełnienie funkcji Animatora Rynku dla akcji Spółki Binary Helix przez Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku Białej.
 

W dniu 09.05.2014 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
Od dnia 09.05.2014 r w Rada Nadzorcza pracuje w składzie:
Jacek Magdziarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Aneta Bownik – Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Lange –  Członek Rady Nadzorczej
Waldemar Zagajewski –  Członek Rady Nadzorczej
Stefan Michalik – Lipka –  Członek Rady Nadzorczej

 W dniu 10.07.2014 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Sławomira Huczałę na  Prezesa  Zarządu nowej II kadencji.

 
W dniu 28.07.2014 r. odbyło się  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwały w następujących kwestiach:

– zatwierdzenie  sprawozdania  Zarządu z działalności  Spółki za rok obrotowy 2013
– zatwierdzenie  sprawozdania  Rady Nadzorczej z działalności  Spółki za rok obrotowy 2013
– zatwierdzenie  sprawozdania  finansowego za rok obrotowy 2013
– w sprawie  pokrycia  straty za rok obrotowy 2013
– udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za wykonywanie obowiązków za rok obrotowy 2013
– udzielenia  członkom Rady Nadzorczej  absolutorium za wykonywanie obowiązków za rok obrotowy 2013
– powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w skład której wchodzą:
Pan Jacek Magdziarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Jerzy Lange – Członek Rady Nadzorczej
Pan Waldemar Zagajewski – Członek Rady Nadzorczej
Pan Stefan Michalik-Lipka – Członek Rady Nadzorczej
Pan Bogusław Kędzierski – Członek Rady Nadzorczej
dalszego istnienia spółki w odniesieniu do art.397 KSH

 
W dniu 12.08.2014 r. podpisana została umowa o pełnienie funkcji  Animatora Rynku dla akcji Binary Helix S.A., z Domem Maklerskim ALIOR BANK S.A. Z siedzibą w Warszawie.
 

W warszawskim hotelu GROMADA w dniu 29 listopada 2014 r. odbyła się WIELKA GALA „25 lat Wolności dla Polskiej Przedsiębiorczości”, podczas której przedstawiono Laureatów VIII edycji konkursu „Orły Polskiego Budownictwa”, VIII edycji konkursu „Perły Medycyny” oraz Plebiscytu Orły Polskiej Przedsiębiorczości i Orły Polskiego Samorządu. 

Binary Helix S.A. przyznano II Nagrodę w Plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości w kategorii: innowacyjność, nowoczesne technologie. Dzięki tej prestiżowej nagrodzie wzrosło zainteresowanie produktami Spółki oraz pojawiły się artykuły w prasie branżowej.

W okresie objętym raportem odbywały się również liczne spotkania z udziałem Zarządu Spółki dotyczące dystrybucji reduktorów mocy do oszczędzania energii elektrycznej. Uzyskane certyfikaty PolSEFF dla urządzeń Emitenta pozwala oferować Klientom wraz z urządzeniami również różne opcje finansowania inwestycji oraz dodatkowo bezzwrotne dotacje wg kryteriów UE. W ramach członkostwa spółki w KIGEiT – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, odbyły się również spotkania robocze z udziałem Zarządu i przedstawicieli Spółki

2015

W dniu 06.05.2015 r. został podpisany aneks z Autoryzowanym Doradcą. Tym samym umowa z dnia 17 kwietnia  2014 r została zawarta na czas nieokreślony.
 
W dniu 07.05.2015 r. Został wykreślony ze składu Rady Nadzorczej Pan Waldemar Zagajewski. Zmiana w składzie członków Rady Nadzorczej wynikała  z postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 kwietnia 2015 roku sygn. akt: KR XI NS-REJ. KRS /002228/15/210 o wykreśleniu Pana Waldemara Zagajewskiego jako Członka Rady Nadzorczej Emitenta z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
W tymże dniu została do członków Rady Nadzorczej powołana Pani Ewelina Bąk. Zarząd Emitenta otrzymał oświadczenie od akcjonariusza Sławomira Huczała, sprawującego jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu, iż w związku z wykreśleniem  przez  Sąd Rejestrowy Pana Waldemara  Zagajewskiego jaki członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz skorzystał z uprawnienia przewidzianego w §22 ust.1 b) Statutu spółki i złożył Spółce oświadczenie o wyborze Pani Eweliny Bąk do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Tym samym Rada Nadzorcza w pełnym składzie mogła wykonywać swoje obowiązki. 
 
W dniu 30.06.2015 r. odbyło się  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwały w następujących kwestiach:

– zatwierdzenie  sprawozdania  Zarządu z działalności  Spółki za rok obrotowy 2014
– zatwierdzenie  sprawozdania  Rady Nadzorczej z działalności  Spółki za rok obrotowy 2014
– zatwierdzenie  sprawozdania  finansowego za rok obrotowy 2014
– w sprawie  podziału zysku za rok obrotowy 2014
– udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za wykonywanie obowiązków za rok obrotowy 2014
– udzielenia  członkom Rady Nadzorczej  absolutorium za wykonywanie obowiązków za rok obrotowy 2014
–  dalszego istnienia spółki w odniesieniu do art.397 KSH
Wobec braku obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego, zgodnie z zapisami art. 431 § 3a ksh Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałami w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

 
W dniu 30.10.2015 r. Prezes Zarządu Sławomir Huczała nabył od akcjonariusza Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa – Fundusz Kapitału zalążkowego spółka komandytowa 432.469 (czterysta trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji Emitenta. 
W wyniku zawartej umowy Prezes Zarządu posiada 1.732.469 akcji Spółki, co stanowi 51,31% w kapitale zakładowym oraz 1.732.469 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 51,31% w ogólnej liczbie głosów.
Dokonana transakcja umożliwia podjęcie kolejnych działań zmierzających do restrukturyzacji zadłużenia Spółki, przeprowadzenia konwersji zadłużenia na akcje oraz realizację nowych projektów inwestycyjnych i sprzedażowych.
 
Zarząd przygotował kompleksowy plan dotyczący redukcji zobowiązań spółki wraz z możliwością konwersji na nowo wyemitowane akcje. Zmiana struktury zobowiązań jest oczekiwana przez Inwestora i warunkuje jego wejście w inwestycję. Nastąpiła już częściowa redukcja i spłata zobowiązań. Na tej podstawie, z niektórymi wierzycielami zostały poczynione ustalenia. Zgodnie z zakreślonym planem, trwają obecnie rozmowy z kolejnymi wierzycielami dotyczące możliwości konwersji zobowiązań na akcje.
 
W dniu 09.11.2015 r. Emitent podpisał umowę o udzielenie BINARY HELIX S.A. pożyczki przez Prezesa Zarządu, będącego jednocześnie jej głównym akcjonariuszem w wysokości 350.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Środki pożyczki zostały przeznaczone przez Emitenta na działalność operacyjną.
 
W dniu 14.12.2015 r. odbyło się  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwały w następujących kwestiach:

– zmiany statutu polegającej na upoważnieniu Zarządu do podjęcia uchwały dotyczącej zmiany kapitału docelowego,
– zmiany statutu Spółki,
– wyrażenie zgody na dematerializacje i wprowadzenie do ASO akcji serii A
– wprowadzenia akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki,
– wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
– podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, zgoda na dematerializację oraz wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki,
– odwołanie Członków Rady Nadzorczej:  Pana Jerzego Lange i Pana Stefana Michalik-Lipka,
– powołanie Członków Rady Nadzorczej: Pana Ryszarda Targiel i Panią Marzenę Lora,
– uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
– zatwierdzenie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej

 

Był to kolejny ważny krok do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużeń Spółki, konwersji części zadłużeń oraz istotnej zmiany w struktury zobowiązań Emitenta.

 

2016

W dniu 08.02.2016 r. za porozumieniem stron rozwiązano umowę z ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie świadczenia usług autoryzowanego doradcy w alternatywnym systemie obrotu. 
 
W dniu 10.06.2016 r. dokonano przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii E emitowanych na podstawie Uchwały nr 12 z dnia 14 grudnia 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 1.797.171 (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
Akcje serii E były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,00 zł (słownie: jeden złoty i zero groszy) za jedną akcję. Akcje serii E zostały w całości opłacone gotówką.
Na akcje serii E zapis złożyło 12 podmiotów. Akcje serii E zostały przydzielone 12 podmiotom. (RB EBI 7/2016)

 
W dniu 30.06.2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwały w następujących kwestiach:
– zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015
– zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2015
– zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015
– w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015
– udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za wykonywanie obowiązków za rok obrotowy 2015
– udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za wykonywanie obowiązków za rok obrotowy 2015
– odwołanie Członka Rady Nadzorczej i powołanie w jego miejsce nowego Członka
 dalszego istnienia spółki w odniesieniu do art.397 KSH
 
W dniu 12.09.2016 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o zmianie adresu siedziby Spółki.

Nowy adres Emitenta: ul. Kalwaryjska 69/9 30-504 Kraków.

 
W dniu 22.09.2016 r. dokonano wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestry Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 1.797.171 (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł.
Kapitał zakładowy Spółki Binary Helix S.A. został podwyższony z kwoty 337.632,10 zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote i dziesięć groszy) do kwoty 517 349,20 zł (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych i dwadzieścia groszy).
W wyniku powyższego kapitał zakładowy Spółki składa się z 5.173.492 (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 660.000 (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 2.393.000 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 276.175 (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 47.146 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 1.797.171 (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E. 
Ponadto Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki. 
 

W dniu 16.11.2016 r. Spółka podpisała umowę w przedmiocie świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy z KONKOWSKI I WSPÓLNICY Sp. k. (Kancelarią Radców Prawnych) z siedzibą w Kielcach.
Przedmiotem umowy jest wykonywanie obowiązków przez Autoryzowanego Doradcę, które zostały określone w §18 ust. 2 pkt. 1) i pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 1 marca 2007 r., z późniejszymi zmianami. 

 

Zarząd znacznie zredukował koszty bieżącego funkcjonowania spółki i realizował rygorystyczną politykę kosztową.

Zmiana struktury zobowiązań jest oczekiwana przez Inwestora i warunkuje jego wejście w inwestycję. Nastąpiła już częściowa redukcja i spłata zobowiązań, co pomimo braku sprzedaży znalazło swoje odzwierciedlenie w wyniku finansowym.

Zarząd przygotował i złożył dokumenty do GPW i KDPW dot. rejestracji akcji serii E i podjął działania celem dopuszczenia akcji do obrotu.

2017

W 2017 r. Emitent nie prowadził działalności operacyjnej. Było to spowodowane bezpośrednio brakiem kapitału obrotowego.

W dniu 31.05.2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyborze Pana Sławomira Huczała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na trzecią kadencję. 

 
W dniu 30.06.2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwały w następujących kwestiach:
–  zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016
–  zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2016
–  zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016
–  w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016
–  udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za wykonywanie obowiązków za rok obrotowy 2016
–  udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za wykonywanie obowiązków za rok obrotowy 2016
–  w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
 dalszego istnienia spółki w odniesieniu do art.397 KSH
 
W dniu 22.08.2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

2018

W dniu 30.01.2018 r. Spółka podpisała umowę w przedmiocie świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy z PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest wykonywanie obowiązków przez Autoryzowanego Doradcę, które zostały określone w §18 ust. 2 pkt. 1) i pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 1 marca 2007 r., z późniejszymi zmianami.
 
W dniu 21.03.2018 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy z dnia 30 stycznia 2018 roku o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawartej z PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest wykonywanie obowiązków przez Autoryzowanego Doradcę, które zostały określone w §18 ust. 2 pkt. 1) i pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 1 marca 2007 r., z późniejszymi zmianami, o czym spółka informowała raportem bieżącym 2/2018 z dnia 31.01.2018.
Przedmiotowym aneksem został rozszerzony zakres umowy, który po aneksie obejmuje dodatkowo korekty projektu dokumentu informacyjnego.
 
W dniu 29.06.2018 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwały w następujących kwestiach:
–  zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017
–  zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2017
–  zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017
–  w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017
–  udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za wykonywanie obowiązków za rok obrotowy 2017
–  udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za wykonywanie obowiązków za rok obrotowy 2017
 dalszego istnienia spółki w odniesieniu do art.397 KSH
 
W 2018 r. Emitent nie prowadził działalności operacyjnej. Były kontynuowane rozmowy i ustalenia z Inwestorem dotyczące wznowienia działalności operacyjnej spółki i kształtu planu finansowego, który będzie realizowany w oparciu o technologie Emitenta. 

2019

W dniu 02.01.2019 r. Nastąpiło wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji Animatora Rynku dla akcji Spółki Binary Helix przez Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie. W miejsce BM Alior Banku w dniu 25.03.2019 r. została zawarta umowa w przedmiotowym zakresie z nowym animatorem rynku, tj.  Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.
 
W dniu 05.05.2019 r. nastąpiło wypowiedzenie umowy przez PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie zawartej w dniu 30.01.2018 r. aneksowanej w dniu 21.03.2018 r. Przedmiotem umowy było wykonywanie obowiązków przez Autoryzowanego Doradcę, które zostały określone w §18 ust. 2 pkt. 1) i pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 1 marca 2007 r., z późniejszymi zmianami. Aneksem z dnia 21.03.2018 r. został rozszerzony zakres umowy, który po aneksie obejmował dodatkowo korekty projektu dokumentu informacyjnego.
 
W dniu 28.06.2019 Odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwały w następujących kwestiach:
–  zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018
–  zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2018
–  zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018
–  w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018
–  udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za wykonywanie obowiązków za rok obrotowy 2018
–  udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za wykonywanie obowiązków za rok obrotowy 2018
dalszego istnienia spółki w odniesieniu do art.397 KSH
 

W 2019 r Emitent nie prowadził działalności operacyjnej. Było to spowodowane bezpośrednio brakiem kapitału obrotowego na jej prowadzenie oraz przede wszystkim z powodu trwającej i niezakończonej restrukturyzacji. 

Niezależnie od spraw restrukturyzacji równolegle prowadzone są prace nad przygotowaniem do produkcji najnowszej generacji reduktora mocy do oszczędzania energii elektrycznej oraz nad opracowaniem odpowiedniej strategii marketingowej. Były prowadzone rozmowy i ustalenia z Inwestorem dotyczące wznowienia działalności operacyjnej spółki i kształtu planu finansowego, który będzie realizowany w oparciu o technologie Emitenta. 

 

2020

Zarząd kontynuował dodatkowe czynności związane z wprowadzeniem akcji serii E do obrotu, które w procesie restrukturyzacji nie były wcześniej planowane a okazały się niezbędne do jej zakończenia. Spółka podpisała już odpowiednie porozumienia z kilkunastoma podmiotami, pozostały jeszcze dwa. Brak podpisanych porozumień z wszystkimi akcjonariuszami obejmujący akcje emisji serii E może dać podstawę dla GPW do niedopuszczenia do obrotu akcji.

Niezależnie od spraw restrukturyzacji równolegle prowadzone były prace nad przygotowaniem do produkcji najnowszej generacji reduktora mocy do oszczędzania energii elektrycznej oraz nad opracowaniem odpowiedniej strategii marketingowej. W 2020 roku były kontynuowane rozmowy i ustalenia z Inwestorem dotyczące wznowienia działalności operacyjnej spółki i kształtu planu finansowego, który będzie realizowany w oparciu o technologie Spółki. Równolegle przygotowywaliśmy się logistycznie do wznowienia działalności po zakończeniu restrukturyzacji, aby uzyskać gotowość do wejścia na rynek i kooperacji, gdy zostaną zakończone czynności naprawcze.

Przeprowadzono szereg rozmów, które doprowadziły m.in. do rozszerzenia składu Zarządu oraz uzupełnieniem zasobów ludzkich, co umożliwi Emitentowi realizację planów. Finalizowane są rozmowy z Partnerem branżowym, który podejmie się produkcji urządzeń i swoim potencjałem będzie znaczącym wsparciem przy rewitalizacji produkcji i w działaniach sprzedażowych.

W dniu 29 czerwca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Oprócz uchwał zwyczajowych, związanych z zatwierdzeniem sprawozdań za rok ubiegły, Walne Zgromadzenie dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz w Zarządzie. W skład Członków Rady Nadzorczej Emitenta został powołany Pan Maciej Gdula, w skład Zarządu został powołany Pan Adam Rorbek – Wiceprezes ds. handlowych oraz Pan Ryszard Królikowski – Wiceprezes ds. finansowych.

2021

Zostały opracowane nowe linie ulepszonych produktów – SaveBox, SaveBox PLUS oraz SaveBox SMART oraz zupełnie nowe rozwiązania i technologie takie jak System NeuronLink.

W dniu 05.03.2021 r. została zawarta strategiczna umowa z firmą Spartaqs. Dzięki temu Spółka pozyskała możliwość przeprowadzenia licznych testów swoich produktów z wykorzystaniem serwerów i potencjału programistycznego Spartaqs. Gruntowne testy implementacji technologii NeuronLink w różnych systemach i platformach elektronicznych potwierdziły gotowość technologii do jej stosowania na szeroką skalę w rożnych gałęziach przemysłu.

Zarząd Spółki wiąże duże nadzieje  dla dalszej działalności Spółki i generowanych przychodów w kolejnych okresach wraz z wdrożeniem Systemu NeuronLink w obszarze industrialnym. Do oferty Spółki zostały dołączone również nowe produkty – dronoidy inspekcyjne do monitorowania instalacji fotowoltaicznych oraz farm wiatrowych.

Spółka zawarła w dniu 22.02.2021 r. umowę dystrybucji z Partnerem z Republiki Czeskiej, który należał już wcześniej do sieci dystrybucji Binary Helix S.A. i był jednym z najskuteczniejszych sprzedawców. Umowa obejmuje dystrybucję produktów Spółki na terytorium Republiki Czeskiej, Węgier i Słowacji w tym m.in. reduktorów, dronów inspekcyjnych, podzespołów i  modułów wykonawczych oraz oprogramowania Systemu NeuronLink.

W dniu 07.04.2021 r. została zawarta umowa współpracy z Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach. Zawarta umowa dotyczy najnowszych opracowanych przez Spółkę reduktorów mocy SaveBox (v.5), które łączą w jednym urządzeniu funkcjonalność reduktora mocy oraz kompensatora mocy biernej. Najnowsza wersja może być z powodzeniem stosowana na obwodach mieszanych w firmach oraz na obwodach z oświetleniem LED.

Współpraca z Uczelnią pozwoli na dalsze usprawnienia i rozszerzenia funkcjonalności SaveBox poprzez integrację: – z inteligentnym 3-osiowym sejsmografem celem monitorowania natężenia przejeżdżających pojazdów oraz ruchu miejskiego, – stacją środowiskową, która oprócz informacji meteorologicznych (temperatura, ciśnienie, wilgotność, kierunek i siła wiatru) służy przede wszystkim do monitorowania poziomu szkodliwych dla zdrowia substancji, zanieczyszczeń i smogu, w tym smogu elektromagnetycznego, – oraz modułem komunikacyjnym pozwalającym na integrację SaveBox z elementami infrastruktury Smart City. Węzły lub NOD’y sieci Smart City wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania smart, odgrywają istotną rolę w inteligentnym zarządzaniu bezpieczeństwem, ruchem i monitorowaniem miast.

Zawarta umowa posiada dla Emitenta istotne znaczenie biznesowe, gdyż oprócz współpracy naukowo-badawczej obejmuje również dystrybucję na terenie województwa świętokrzyskiego opracowanych wspólnie z Uczelnią produktów.

Umowa wpisuje się plan budowy sieci dystrybucji produktów Spółki oraz przyczynia się do wzrostu potencjału naukowo-badawczego Emitenta. W 3 kwartale br. nowe produkty, opracowane przy współpracy z Uczelnią zostaną skierowane do dystrybucji. W przyszłości planowane jest sukcesywne rozszerzanie współpracy naukowej i badawczej w odniesieniu do kolejnych produktów i technologii a następnie ich komercjalizacja w regionie świętokrzyskim.

Powstała nowa strona internetowa, na której przedstawione są nowe produkty, które będą przedmiotem działalności gospodarczej.
Spółka wznowiła działalność operacyjną w dniu 24 maja br.

Partnerzy

 

Kontakt

+48 533 232 575

Siedziba

ul. Zygmunta Krasińskiego 29 / 9
40-019 Katowice, Polska

Email

biuro@binaryhelix.eu

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek:  8:00 – 16:00
Sobota – Niedziela:  Zamknięte

Media społecznościowe

Formularz kontaktowy